Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících

(ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“)

Společnost Košile Me Gusto, s.r.o., IČO 03453430, se sídlem K Hrnčířům 254, 149 00 Praha 4 - Šeberov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231930 (dále jen „Správce“) je správcem a zpracovatelem některých vašich osobních údajů:

 

-          jména, příjmení,

-          adresy trvalého bydliště,

-          telefonního kontaktu,

-          e-mailu,

-          bankovního účtu,

-          fyziologických měr.

 

Výše uvedené údaje získal Správce přímo od vás, a to na základě vzájemného smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo nebo smlouvou kupní, jejímž předmětem je zhotovení košile na míru či nákup a prodej jiného textilního zboží. Z titulu této smlouvy, z titulu zákonného plnění povinností a z titulu oprávněného zájmu, je o vás Správce oprávněn výše uvedené údaje zpracovávat, a to formou zaznamenání, shromažďování, uspořádání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předání a zveřejnění, které souvisí s výkonem níže uvedených účelů.

Správce vaše údaje používá k následujícím účelům:      

 • naplnění předmětu smlouvy, zejména zhotovení vámi objednaného výrobku (košile),

 • uchování vašich údajů pro případnou opakovanou objednávku,

 • předávání třetím stranám – jedná se o účetní společnost pro účely zpracování daňových dokladů – faktur a vedení účetnictví, a dále o dopravce, přepravující vaše zboží

 • prokázání plnění svých zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci a jiným institucím (Finanční úřad, Obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů atp.)

Správce vaše údaje nepředává do třetích zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

Vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných lhůt stanovených k archivaci materiálů týkajících se vzájemně uzavřeného smluvního vztahu a informací s tím souvisejících, tj. po dobu 10 let.

Seznam vašich práv, které máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

Právo na informace

 • Máte právo získat přehled konkrétních osobních údajů, které o vás Správce zpracovává včetně dalších souvisejících informací.

 • Máte právo obdržet informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše práva a svobody.

Právo na opravu a aktualizaci

 • Pokud zjistíte, že o vás Správce eviduje nesprávné či nepřesné údaje, máte právo na jejich opravu. V případě vašeho zájmu máte právo také na doplnění či aktualizaci neúplných informací.

Právo na změnu či omezení rozsahu zpracování osobních údajů

 • Máte právo na blokování či omezení některých způsobů zpracování osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování, bude dle vás zpracování protiprávní, nebo budete-li popírat přesnost údajů. Toto právo však máte s přihlédnutím k plnění zákonných povinností ze strany Správce.

Právo na výmaz

 • Za předpokladu, že Správce zpracovává vaše údaje neoprávněně, máte právo na jejich výmaz.

Právo na přenesení údajů

 • Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů, které o vás Správce zpracovává k jinému správci osobních údajů.

Právo vznést stížnost či námitku

 • Máte-li pochybnosti o postupu Správce a oprávněnosti zpracování vašich osobních údajů, můžete vůči tomuto zpracování vznést námitku. Nevyhoví-li vám Správce, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Postup vyřízení vaší žádosti o uplatnění výše uvedených práv

Jako Správce jsme povinni vás informovat bez zbytečného odkladu o přijatých opatřeních, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. V případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. Pokud bychom vaší žádosti nevyhověli, budeme vás o důvodech nevyhovění informovat nejpozději do jednoho měsíce.

Informace na vaši žádost vám poskytneme bezplatně s výjimkou případu níže uvedeného.

V některých případech nejsme povinni zcela nebo z části vaší žádosti vyhovět, zejména pokud bude žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená či opakující se. Pro tyto případy jsme oprávněni vaši žádost odmítnout nebo vám uložit přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyřízení vaší žádosti.

Obdržíme-li žádost a budeme-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

S vaší žádostí se na nás můžete obracet písemně na adresu K Hrnčířům 254, 149 00 Praha 4 - Šeberov nebo elektronicky na e-mail: info@kosile-megusto.cz, a to k rukám jednatele společnosti – Ing. Arnošta Plecháče.

V Praze, dne 24. 5. 2018

Košile Me Gusto, s.r.o.

Ing. Arnošt Plecháč, jednatel